PPT

V神在 Devcon3 的分享:“一个区块链,两套系统”

Ajian   |     |   2335 次阅读

这是V神在Devcon3上,关于以太坊分片的最新方案的分享:“一个区块链,两套系统”。

视频链接: https://www.youtube.com/watch?v=Yo9o5nDTAAQ&feature=youtu.be#t=6h17m

PPT如下:
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 
0 人喜欢