PPT

Plasma MVP:Part-5

Ajian   |     |   770 次阅读

这部分 PPT 展示了阻止运营者恶意攻击(创建不合法区块)的过程。其中的清算过程很有意思。

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62
注意右下角红色标注 Plasma 的区块号,它表示的是清算的顺序。

63

64

65

66

67

68

69

70

71

 
0 人喜欢