PPT

Vitalik:区块链中的机制设计挑战,Part-3

Ajian   |     |   2581 次阅读

(编者注:讲到区块大小的经济分析,列举出固定区块大小下的各种考量:手续费的剧烈波动、节点数量与去中心化、叔块率;以及其它当前仍未解决的挑战。)

VB-ON-Cryptoeconomics-part-3-page-001.jpg

VB-ON-Cryptoeconomics-part-3-page-002.jpg

VB-ON-Cryptoeconomics-part-3-page-003.jpg

VB-ON-Cryptoeconomics-part-3-page-004.jpg

VB-ON-Cryptoeconomics-part-3-page-005.jpg

VB-ON-Cryptoeconomics-part-3-page-006.jpg

VB-ON-Cryptoeconomics-part-3-page-007.jpg

VB-ON-Cryptoeconomics-part-3-page-008.jpg

VB-ON-Cryptoeconomics-part-3-page-009.jpg

VB-ON-Cryptoeconomics-part-3-page-010.jpg

VB-ON-Cryptoeconomics-part-3-page-011.jpg

VB-ON-Cryptoeconomics-part-3-page-012.jpg

VB-ON-Cryptoeconomics-part-3-page-013.jpg

VB-ON-Cryptoeconomics-part-3-page-014.jpg

VB-ON-Cryptoeconomics-part-3-page-015.jpg

 
0 人喜欢