PPT

你可以为分片做什么,Part-1

Ajian   |     |   1080 次阅读

这部分解释什么是分片。从第一层扩展方案必须面对的三难开始,讲到分片的设计(从单点处理 C 个交易变成观测 C 个分片,所以处理能力变成了 C2)、及其保障安全性的方式。重要的是其中出现了整个网络的结构图并说明了网络的不同层级承载的功能。

Part-1-page-001.jpg

Part-1-page-002.jpg

Part-1-page-003.jpg

Part-1-page-004.jpg

Part-1-page-005.jpg

Part-1-page-006.jpg

Part-1-page-007.jpg

Part-1-page-008.jpg

Part-1-page-009.jpg

Part-1-page-010.jpg

Part-1-page-011.jpg

Part-1-page-012.jpg

Part-1-page-013.jpg

Part-1-page-014.jpg

Part-1-page-015.jpg

 
0 人喜欢