ETH2.0 测试与模拟,Part-2

Ajian   |     |   948 次阅读

Part-1


本部分包括信标链的结构图、可视化模拟图、组件详情以及信标链实现者的日常工作。本部分也讲到了工作过程中的难点(可能出错的根源),比如在实现上,可以分为密码学技术、P2P 联网和共识过程三部分。作者还特意拿“混洗”作为实际例子,举出了在混洗模式的设计过程中可能出现的诸多问题。

可视化模拟网址:。

Part-2-page-001.jpg

Part-2-page-002.jpg

Part-2-page-003.jpg

Part-2-page-004.jpg

Part-2-page-005.jpg

Part-2-page-006.jpg

Part-2-page-007.jpg

Part-2-page-008.jpg

Part-2-page-009.jpg

Part-2-page-010.jpg

Part-2-page-011.jpg

Part-2-page-012.jpg

Part-2-page-013.jpg


Part-3

 
0 人喜欢