PPT

分片设计哲学,Part-3

Ajian   |     |   1185 次阅读

(本部分提出以故障证明(即外包计算协议,类同于“发起者-挑战者”模式)作为区块验证方式,及其重要补充:无状态验证。另一种替代方案是零知识证明,但成本太高。)

Part-3-page-001.jpg

Part-3-page-002.jpg

Part-3-page-003.jpg

Part-3-page-004.jpg

Part-3-page-005.jpg

Part-3-page-006.jpg

Part-3-page-007.jpg

Part-3-page-008.jpg

Part-3-page-009.jpg

 
0 人喜欢